• توجه داشته باشید درج قیمت بالا باعث تاخیر در فروش کلن شما میشود
  • عکس کامل از صفحه اول کلن شما
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, bmp, jpeg.
  • عکس از لیست جنگهای کلن شما
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, bmp, jpeg.